Nová zelená úsporám (NZU) – Jak postupovat?

Energomex: Na oficiálním webu Nová zelená úsporám se objevil celkem přehledný postup k získání dotace:

http://www.nzu2013.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/krok-za-krokem-k-ziskani-dotace/

Tento postup v článku projdeme a ukážeme, kde Vám můžeme s žádostí o dotaci pomoci. Poznámky Energomexu vepisujeme modře, původní text článku zůstává černě.

KROK ZA KROKEM K ZÍSKÁNÍ DOTACE

Seznamte se s podmínkami Programu

Program se řídí Směrnicí MŽP č. 9/2013, kterou naleznete na internetových stránkách Programu, sekce dokumenty ke stažení. 

Energomex: Směrnici nemusíte podrobně studovat, je celkem obsáhlá, v případě dotazů si ušetřete čas a obraťte se na Nás. Zde uvedeme krátký výběr nejdůležitějších informací.

ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI A OMEZENÍ ČERPÁNÍ DOTACE NZU:

Žádosti bude možné v 1. Výzvě MŽP podávat od 12.8.2013 do 29.11.2013, nebo do vyčerpání alokace (1.000.000.000 Kč)

NZU se momentálně týká pouze rodinných domů (maximálně 3 bytové jednotky, 2 nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží, podkroví, maximálně 350m2 podlahové plochy celkem)

Lze započítat všechna opatření, která byla provedena (fakturována) po 1.1.2013

Při rekonstrukci se nesmí podlahová plocha zvětšit o více, než 100% a nesmí přesáhnout 350m2

Všechny použité materiály a technologie musí být uvedeny v „seznamu výrobků a technologií NZU“

Realizaci opatření musí být provedeno osobou/firmou, zapsanou v „seznamu odborných dodavatelů“

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT O DOTACI:

Oblast A – Zateplení rodinných domů: úspora alespoň 40% (50% nebo 60%) tepla na vytápění + další požadavky

Dotace: 30% (40% nebo 55%) způsobilých výdajů

Oblast A – Zateplení památkově chráněných rodinných domů: požadavek na kvalitu zateplení konstrukce

Dotace: 30% (40%,55%) způsobilých výdajů

Oblast B – Výstavba pasivních rodinných domů

Dotace: 400.000Kč nebo 550.000Kč (dle kvality domu)

Oblast C1,C2 – Výměna zdrojů na tuhá nebo kapalná paliva za ekologické zdroje

Výměna zdrojů za kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle.

Dotace: 15.000-100.000Kč (dle zdroje)

Oblast C3 – Instalace solárních kolektorů

Dotace: 35.000-50.000Kč (pouze na ohřev teplé vody, nebo i na vytápění) 

Oblast C4 – Instalace nuceného větrání s rekuperací v kombinaci se zateplením

Dotace: 100.000Kč

Oblast D1 – Zpracování odborného posudku pro oblast A

Dotace: 10.000Kč

Oblast D2 – Zajištění technického dozoru pro oblast A

Dotace: 5.000Kč

Oblast D3 – Zpracování odborného posudku pro oblast B

Dotace: 35.000Kč

Oblast D4 – Zajištění odborného posudku pro oblast C2

Dotace: 5.000Kč

Oblast E – Bonus (Při kombinaci některých oblastí)

Dotace: 10.000Kč

Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek

Splnění podmínek Programu je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku.

Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Seznamy autorizovaných osob jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKAIT a ČKA.

Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na internetových stránkách Programu naleznete vzorové smlouvy mezi žadatelem o podporu a zpracovatelem odborného posudku.

Rozsah odborného posudku a další podmínky pro jeho zpracování naleznete v Příloze č. II/10 Směrnice MŽP č. 9/2013.

Energomex: Oborný posudek (OP) pro potřeby žádosti zpracováváme. A to obě jeho části, tedy Energetický posudek (EP) a Projekovou dokumentaci (PD). Pokud je rekonstrukce vašeho domu komplikovanější (komplexní rekonstrukce objektu se změnami dispozic a přístavbami), doporučíme vám některého z našich kolegů z oboru architektury a rekonstrukcí rodinných domů, nebo navážeme spolupráci s vámi vybraným projektantem. Cenové relace viz: http://www.energomex.cz/dotacni-poradenstvi/ pro konkrétní nabídku nás kontaktujte.

Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Projednejte váš stavební záměr (na základě vypracovaného odborného posudku) s příslušným stavebním úřadem. V případě potřeby upravte ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku odborný posudek na základě požadavků stavebního úřadu.

Energomex: Je vhodné předem zjistit, co stavební úřad bude vyžadovat (stavební povolení/ ohlášení/nic), a k tomuto požadavku přizpůsobit rozsah projektové dokumentace, případně spustit řízení co nejdříve.

Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou pro podání žádosti o podporu je mimo jiné krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku.

Formulář krycího listu je k dispozici na internetových stránkách Programu.

Energomex: krycí list vyplníme v součinnosti s vámi na základě výsledků OP a vašich preferencí stavebních materiálů

Vyplňte elektronickou žádost o podporu

Po zahájení příjmu žádostí, jehož termín je stanoven ve Výzvě k podávání žádostí, proveďte elektronickou evidenci žádosti o podporu do informačního systému, který je dostupný na internetových stránkách Programu (http://www.nzu2013.cz).

Pro správné elektronické podání žádosti budete potřebovat údaje z odborného posudku, které jsou zapsané v krycím listu technických parametrů. Podání žádosti o podporu bez znalosti těchto údajů, na základě kterých je stanovena výše podpory, není možné.

Informační systém průběžně sleduje aktuální stav vyčerpanosti prostředků pro danou Výzvu k podávání žádostí a alokací pro jednotlivé oblasti podpory v rámci Výzvy k podávání žádostí. V případě, že dojde k vyčerpání prostředků, upozorní Vás informační systém, že žádost o podporu již nelze podat.

Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, navštivte některé z krajských pracovišť, kde vám bude umožněno elektronické podání žádosti o podporu.

Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti o podporu do informačního systému vytiskněte a podepište systémem vygenerované písemnosti a spolu s dalšími přílohami je doručte Fondu nejpozději do 8 kalendářních dní ode dne elektronické evidence.

Předkládá se například:

  • podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný z informačního systému)
  • krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou
  • list vlastnictví, který není starší než 90 dní
  • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě, že má váš rodinný dům více vlastníků – předkládá se i v případě společného jmění manželů)
  • plná moc s úředně ověřenými podpisy (pouze v případě zastoupení třetí osobou)
  • odborný posudek zpracovaný projektantem a energetickým specialistou
  • doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem

Úplný seznam povinných příloh je uveden v Přílohách č. II/8 Směrnice MŽP č. 9/2013.

Energomex: Takzvanou administraci žádosti si můžete provádět sami, nebo také využít našich služeb a vyhnout se tak dohadování s úřady.

Kontrola žádosti Fondem

Fond provede kontrolu vámi doručené žádosti o podporu a jejích příloh. Provádí se kontrola formální správnosti a úplnosti a následně kontrola věcné správnosti.

V případě zjištění nedostatků vás Fond písemně vyzve k jejich odstranění, a to pouze jedenkrát v každém kroku kontroly. Na odstranění nedostatků vám Fond poskytne přiměřenou lhůtu.

Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, může být další administrace vaší žádosti o podporu ukončena.

Energomex: Při výskytu problémů při kontrole žádosti poskytujeme plnou asistenci, ze zkušenosti z předchozího programu Zelená úporám 95% výzev k odstranění nedostatků v žádosti vzniká na základě neporozumění pracovníkem fondu a odstraní se pouhým vysvětlením.

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Pokud vaše žádost o podporu netrpí nedostatky, bude předložena k posouzení Radě Fondu a následně i ministrovi životního prostředí k vydání Rozhodnutí.

O rozhodnutí budete písemně informováni formou Vyrozumění o Rozhodnutí poskytnutí podpory či Vyrozumění o Rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Zajistěte si odborný technický dozor stavebníka

Jelikož realizace opatření bude v případě přiznání podpory spolufinancována z veřejných prostředků, je vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

Vzor smlouvy s odborným technickým dozorem stavebníka je k dispozici na internetových stránkách programu.

Energomex: Provádíme i technické dozory na stavbách, cena našich služeb je individuální a záleží také na lokalitě objektu.

Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele

Na základě návrhu jednotlivých opatření v odborném posudku si zvolte konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele.

Při realizaci opatření musí být instalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (neplatí pro oblast podpory B).

Upozorňujeme, že zvolené výrobky a materiály musí svými parametry odpovídat alespoň parametrům uvedeným v odborném posudku, v opačném případě bude nutné při doložení dokumentů prokazující realizaci opatření doložit aktualizovaný odborný posudek, který prokáže splnění podmínek Programu pro poskytnutí podpory.

Realizaci opatření musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů, která splňuje odbornost požadovanou dle druhu podporovaného opatření a další podmínky pro zápis do Seznamu odborných dodavatelů (neplatí pro oblast podpory B).

Seznam výrobků a technologií (SVT) a Seznam odborných dodavatelů (SOD) včetně vzorových smluv mezi žadatelem o podporu a dodavatelem jsou k dispozici na internetových stránkách Programu (http://www.nzu2013.cz).

Energomex: tento krok je potřeba provést již před vyplněním krycího listu žádosti o dotaci. Nicméně, je velmi pravděpodobné, že praxe bude stejná jako v předchozím programu Zelená úsporám a bude možno tyto výrobky nebo dodavatele v průběhu realizace zmněnit, pokud zůstanou zachovány parametry materiálů a technologií.  

Realizace opatření

Zrealizujte stavební záměr dle schváleného odborného posudku. Realizaci musíte dokončit nejpozději do konce doby účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Doba účinnosti Rozhodnutí ministra je vždy uvedena ve Vyrozumění o Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Závěrečné vyhodnocení žádosti

Doložte Fondu řádné ukončení realizace předložením dokumentů specifikovaných v Příloze č. II/9 Směrnice MŽP č. 9/2013.

Fond provede kontrolu předložených písemností a v případě zjištěných nedostatků vás vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám Fond poskytne přiměřenou lhůtu.

Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, může být další administrace vaší žádosti o podporu ukončena.

Energomex: Takzvané doložení žádosti po realizaci si můžete provádět sami, nebo také využít našich služeb a vyhnout se tak dohadování s úřady nebo chyb v doložení realizace.

Smlouva o poskytnutí podpory

Vyhodnotí-li Fond žádost jako bezchybnou a řádně zrealizovanou, uzavře se žadatelem Smlouvu o poskytnutí podpory.

Tato smlouva obsahuje zejména popis realizovaných opatření, podmínky, za kterých se podpora poskytuje, maximální výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání podpory, lhůty a podmínky vrácení zadržovaných nebo neoprávněně čerpaných prostředků, důvody pro odstoupení od Smlouvy.

Po podpisu doručte smlouvu zpět v termínu do 30 kalendářních dnů od převzetí smlouvy.

Výplata dotace

Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.